WZYP 104.3 ‘ZYP

at 412 × 206 in WZYP 104.3 ‘ZYP.
WZYP 104.3 'ZYP