Shalom 95

at 412 × 206 in Shalom 95.5 FM.
Shalom 95.5 FM